ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ, THỊ TRẤN

1. XÃ NGA QUÁN

Điện thoại

02163.825.493

Chủ tịch

Phạm Thăng Long

Phó Chủ tịch

Trương Thế Long

2. XÃ MINH QUÁN

Điện thoại

02163.825.012

Chủ tịch

Nguyễn Kỳ Phong

Phó Chủ tịch

Trần Mạnh Hùng

3. XÃ HỒNG CA

Điện thoại

02163.821.350

Chủ tịch

Phạm Xuân Toàn

Phó Chủ tịch

Hà Ngọc Điệp

Phó Chủ tịch

Cháng A Sai

4. XÃ VIỆT HỒNG

Điện thoại

02163.823.557

Chủ tịch

Hoàng Văn Biên

Phó Chủ tịch

Nguyễn Đức Bảo

5. XÃ CƯỜNG THỊNH

Điện thoại

02163.825.168

Chủ tịch

Lương Văn Hùng

Phó Chủ tịch

Hà Ngọc Trí

6. XÃ HƯNG THỊNH

Điện thoại

02163.821.082

Chủ tịch

Nguyễn Gia Hồng

Phó Chủ tịch

Hà Văn Lạng

7. XÃ LƯƠNG THỊNH

Điện thoại

02163.821.122

Chủ tịch

Đinh Khắc Huyên

Phó Chủ tịch

Hà Thị Tưởng

Phó Chủ tịch

Triệu Khánh Thiện

8. XÃ MINH QUÂN

Điện thoại

02163.811.263

Chủ tịch

Lê Trung Kiên

Phó Chủ tịch

Tạ Anh Tuấn

9. XÃ TÂN ĐỒNG

Điện thoại

02163.720.154

Chủ tịch

Trần Thị Kiều Nhung

Phó Chủ tịch

Nguyễn Hồng Phong

10. XÃ BÁO ĐÁP

Điện thoại

02163.720.014

Chủ tịch

Trần Quang Trung

Phó Chủ tịch

Nguyễn Ngân Giang

11. XÃ VIỆT CƯỜNG

Điện thoại

02163.823.586

Chủ tịch

Văn Hữu Quế

Phó Chủ tịch

Đỗ Kim Chiến

12. XÃ VIỆT THÀNH

Điện thoại

02163.825.235

Bí thư, Chủ tịch

Lê Thị Lụa

Phó Chủ tịch

Nguyễn Thị Tuyết Nga

13. XÃ ĐÀO THỊNH

Điện thoại

02163.825.247

Chủ tịch

Chu Đức Hiền

Phó Chủ tịch

Đoàn Thu Phượng

14. XÃ HƯNG KHÁNH

Điện thoại

02163.821.050

Chủ tịch

Trần Văn Tam

Phó Chủ tịch

Bùi Thành Nam

15. XÃ  Y CAN

Điện thoại

02163.823.045

Chủ tịch

Vũ Quốc Tiên

Phó Chủ tịch

Nguyễn Thanh Tuyến

Phó Chủ tịch

Nguyễn Chùng Dương

16.  XÃ QUY MÔNG

Điện thoại

02163.823.035

Chủ tịch

Nguyễn Duy Khanh

Phó Chủ tịch

Phùng Tiến Hiển

17. XÃ KIÊN THÀNH

Điện thoại

02163.820.011

Chủ tịch

Dương Kim Hưng

Phó Chủ tịch

Hoàng Văn Đà

Phó Chủ tịch

Lê Anh Tuấn

18. XÃ VÂN HỘI

Điện thoại

02163.823.505

Chủ tịch

Trần Đình Kiên

Phó Chủ tịch

Nguyễn Mạnh Dần

19. XÃ HOÀ CUÔNG

Điện thoại

02163.825.001

Chủ tịch

Tạ Văn Long

Phó Chủ tịch

Phạm Văn Đạo

20. XÃ BẢO HƯNG

Điện thoại

02163.711.720

Bí thư, Chủ tịch

Nguyễn Văn Bẩy

Phó Chủ tịch

Lê Ngọc Quỳnh

21. THỊ TRẤN CỔ PHÚC

Điện thoại

02163.825.201

Chủ tịch

Nguyễn Huy Trình

Phó Chủ tịch

Nguyễn Ngọc Bắc

 

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h