Tin Hoạt động >> Chính trị

Phát biểu của đồng chí Bí thư Huyện ủy: Nguyễn Thế Phước tại Đại hội điểm Đảng bộ xã Việt Thành khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

19/02/2020 04:41:51 Xem cỡ chữ Google
Đại hội điểm Đảng bộ xã Việt Thành lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã khai mạc sáng nay (19/2). Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Trấn Yên đã phát biểu chỉ đạo Đại hội. Trang thông tin điện tử huyện Trấn Yên trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Bí thư Huyện ủy Trấn Yên:

Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Trấn Yên phát biểu chỉ đạo Đại hội

Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội!

Kính thưa đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái!

Kính thưa Đại hội!      

Hôm nay, Đảng bộ xã Việt Thành tiến hành Đại hội lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thay mặt Huyện ủy, tôi xin trân trọng gửi tới các đồng chí đại biểu khách quý, các đồng chí đảng viên được triệu tập dự Đại hội lời chúc mừng nồng nhiệt, chúc Đại hội Đảng bộ xã Việt Thành thành công tốt đẹp!

Thưa Đại hội!

Đại hội lần thứ XXIII của Đảng bộ xã Việt Thành có nhiệm vụ thực hiện đầy đủ các nội dung theo Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị. Đại hội Đảng bộ xã Việt Thành càng có ý nghĩa quan trọng được Tỉnh ủy lựa chọn là đại hội điểm cấp cơ sở để trực tiếp chỉ đạo nhằm rút kinh nghiệm về công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Qua theo dõi quá trình thực hiện nhiệm chính trị của Đảng bộ xã Việt Thành trong nhiệm kỳ vừa qua, tôi rất vui mừng, phấn khởi trước những kết quả toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Việt Thành đã đạt được. Nổi bật là:

Thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; đã quy hoạch, phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, chuyên canh với các cây trồng, vật nuôi chủ lực, có thế mạnh như: Vùng trồng dâu nuôi tằm 160 ha, vùng trồng quế trên 520 ha; vùng trồng cây ăn quả 60 ha; toàn xã có 12 cơ sở chăn nuôi tập trung, trong đó có 01 cơ sở chăn nuôi gia cầm đã được cấp chứng nhận VietGAP điện tử cho sản phẩm gà Minh Dư.

Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả vượt bậc, cơ bản hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, có 02 thôn được công nhận thôn nông thôn mới kiểu mẫu; thực hiện tốt việc phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, đảm bảo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; đời sống vật chât và tinh thần của người dân được nâng cao; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư xây dựng đồng bộ, 100% tuyến đường liên thôn được bê tông hóa góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế và an sinh xã hội đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW và Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị; xã giảm từ 12 thôn xuống còn 8 thôn; giảm từ 16 chi bộ xuống còn 9 chi bộ; giảm 21 cán bộ không chuyên trách cấp xã và cấp thôn, 04 cán bộ quản lý và 02 nhân viên trường học. Công tác tổ chức cán bộ có nhiều đổi mới, thực hiện tốt việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bố trí và sử dụng cán bộ nghiêm túc, công khai, minh bạch. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy và các đại biểu dự Đại hội, tôi nhiệt liệt biểu dương các thành tích xuất sắc của Đảng bộ và nhân dân xã Việt Thành đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Kính thưa Đại hội!

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Thường vụ Huyện ủy nhận thấy quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ xã Yiệt Thành trong nhiệm kỳ qua còn một số tồn tại, hạn chế cần quan tâm, khắc phục. Như: phát huy lợi thế so sánh về nguồn lực, tiềm năng, thế mạnh của địa phương chưa đồng bộ đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp; chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng song còn chậm so với kỳ vọng của huyện; đội ngũ cán bộ được đào tạo và nguồn cán bộ trẻ chưa nhiều; năng lực thực tiễn của một số cán bộ còn hạn chế.

Đại hội cần bàn để có những giải pháp tốt nhằm phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục hạn chế tồn tại. Trong nhiệm kỳ tới, Ban Thường vụ Huyện ủy đề nghị Đảng bộ xã tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau đây:

Một là: Tiếp tục phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị; tập trung xây dựng nhãn hiệu các sản phẩm chủ lực, hỗ trợ chứng nhận sản phẩm an toàn theo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế; thực hiện hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Tổ chức lại sản xuất, thành lập mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác là đầu mối liên kết với các doanh nghiệp trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo chuỗi giá trị.

Hai là: Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới; xây dựng kế hoạch chi tiết, huy động sự vào cuộc tích cực, tự nguyện của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trên địa bàn để xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Ba là: Nâng cao chất lượng hoạt động lĩnh vực văn hóa - xã hội. Phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, trường đạt chuẩn quốc gia; đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả. Chú trọng công tác đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm. Chăm lo, nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện tốt chính sách dân số, gia đình và trẻ em; duy trì và nâng cao kết quả thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với việc thực hiện nếp sống văn minh - mỹ quan đô thị, xây dựng nông thôn mới; trọng tâm là xây dựng các danh hiệu văn hóa; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, giữ gìn và phát huy văn hóa gia đình.

Bốn là: Quan tâm đặc biệt công tác xây dựng Đảng. Tiếp tục đảm bảo vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; phát huy dân chủ, tự phê bình và phê bình. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đảng viên trong việc nói và làm, gương mẫu trong công tác và trong cuộc sống. Tiếp tục đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phối hợp tốt công tác giữa chính quyền và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể; phát huy quyền làm chủ thực sự của nhân dân.

Năm là: Đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các nhiệm vụ quân sự - quốc phòng trên địa bàn xã.

Kính thưa Đại hội!

Đại hội hôm nay còn thực hiện một nội dung quan trọng là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Trấn Yên. 

Về bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu: Đại hội thực hiện đúng Chỉ thị của Bộ Chính trị, các quy định, quy trình, Quy chế bầu cử trong Đảng, đảm bảo thực hiện dân chu, hết sức trách nhiệm của từng đại biểu dự Đại hội; bầu được cơ quan lãnh đạo của Đảng bộ xã nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XXIII.

Về bầu cử đoàn đại biểu của Đảng bộ xã dự Đại hội Đảng bộ huyện Trấn Yên, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu: Đại hội lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn, có uy tín, có khả năng đóng góp vào thành công Đại hội Đảng bộ huyện, đồng thời đại diện địa phương mang tình cảm và niềm tin của Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân xã Việt Thành đến với Đại hội Đảng bộ huyện.

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Xã Việt Thành là một Đảng bộ có bề dày truyền thống vẻ vang, là ngọn cờ đầu về nhiều phong trào thi đua yêu nước trong các đơn vị cấp xã của huyện Trấn Yên và tỉnh Yên Bái. Ban Thường vụ Huyện ủy tin tưởng rằng, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Việt Thành sẽ giành được những thắng lợi to lớn hơn nữa trên con đường xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, góp phần tích cực cùng với cả huyện giữ vững danh hiệu Huyện nông thôn mới, xây dựng Trấn Yên trở thành địa phương phát triển toàn diện và bền vững.

Xin kính chúc các đồng chí đại biểu cùng toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc.

Chúc Đại hội thành công!

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h