Tin Hoạt động >> Chính trị

BBT Trang thông tin điện tử huyện Trấn Yên xin trân trọng giới thiệu: Toàn văn tham luận của đồng chí Nguyễn Cảnh Hiếu – Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX

24/09/2020 04:11:59 Xem cỡ chữ Google
Toàn văn tham luận của đồng Nguyễn Cảnh Hiếu – Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện Trấn Yên trình bày tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. “PHÁT HUY HIỆU QUẢ CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ KHÓ KHĂN, PHỨC TẠP Ở CƠ SỞ”

Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,

Kính thưa các đồng chí đại biểu, khách quý,

Kính thưa Đại hội,

Được Đoàn Chủ tịch Đại hội cho phép phát biểu tham luận, trước tiên tôi nhất trí cao với dự thảo các Văn kiện trình tại Đại hội; sau đây tôi xin bổ sung, làm rõ thêm giải pháp nêu trong báo cáo Chính trị trình Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh nhằm tiếp tục“Phát huy hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị trong giải quyết những vấn đề khó khăn, phức tạp ở cơ sở”.

Kính thưa Đại hội!

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm, coi trọng công tác dân vận, người dạy “Việc dân vận rất quan trọng, dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Trước yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới, Đảng ta tiếp tục khẳng định công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, là điều kiện quan trọng đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường mối liên hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

Thấm nhuần tư tưởng và quan điểm đó, trong những năm qua, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể trong toàn tỉnh đã quán triệt, triển khai nghiêm túc, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác dân vận của hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai sâu rộng, hiệu quả với hơn 5.500 mô hình, điển hình trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đặc biệt là giải quyết các vấn đề mới, khó khăn, phức tạp ở cơ sở. Nổi bật đó là: Việc vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào sâu rộng của toàn xã hội, đến nay toàn tỉnh đã có 76 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có tới 09 xã và 150 thôn, bản đặc biệt khó khăn; gần 1.800 km đường giao thông nông thôn được bê tông hóa.... Nhiệm kỳ qua, có đến 18 công trình, dự án trọng điểm của tỉnh được triển khai thực hiện, phía sau thành tựu đó là vai trò tích cực của công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng, di dời hàng nghìn hộ dân, trong đó có rất ít trường hợp phải thực hiện biện pháp cưỡng chế. Công tác vận động thoát nghèo là một việc rất khó, tuy nhiên đến nay người dân đã dần cởi bỏ suy nghĩ trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước để vươn lên thoát nghèo; nhiều hộ gia đình viết đơn tự nguyện xin thoát nghèo, tạo sự lan tỏa rộng khắp trong xã hội. Với cách làm lấy tuyên truyền, vận động, thuyết phục là chủ yếu, đã tạo được sự đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế, toàn tỉnh đã giảm được 07 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 41,9% số thôn, bản, tổ dân phố; giảm gần 14.000 cán bộ không chuyên trách cấp xã và thôn, bản, tổ dân phố; giảm 130 trường học, 473 điểm trường… Có thể khẳng định, công tác dân vận đã phát huy vai trò “đi trước một bước”, làm cho nhân dân hiểu, nhân dân tin, nhân dân ủng hộ, tạo thành sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để xây dựng và phát triển quê hương Yên Bái.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn hạn chế, bất cập đó là: Nhiều mô hình "dân vận khéo" chưa thực sự phát huy hiệu quả; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở có nơi còn hình thức; công tác dân vận chính quyền có mặt còn hạn chế, nhất là trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; việc nắm bắt và dự báo tình hình nhân dân có việc chưa kịp thời; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị có thời điểm chưa đồng bộ, thống nhất nên việc giải quyết một số việc phức tạp phát sinh tại cơ sở hiệu quả chưa cao.

Kính thưa Đại hội!

Hướng tới xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển "xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”, vấn đề quan trọng hàng đầu quyết định sự thành công chính là khơi thông các điểm nghẽn, phát huy nội lực; trong quá trình thực hiện sẽ có nhiều nhiệm vụ mới, khó khăn, phức tạp phát sinh cần giải quyết tốt để thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIX đề ta. Do đó, cần tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ sức dân, tạo sức mạnh nội sinh từ khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, công tác dân vận của hệ thống chính trị cần tiếp tục nâng cao hiệu quả hơn, tập trung vào một số giải pháp sau:

Một là, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị và nhân dân, đưa công tác dân vận trở thành hoạt động thường xuyên, là một trong những yêu cầu bắt buộc đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang trong thực thi công vụ, nhiệm vụ. Thực tế trong nhiệm kỳ qua cho thấy, đảng bộ nào quan tâm thực hiện tốt công tác dân vận thì ít phát sinh các vấn đề phức tạp, bức xúc, tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội, huy động được sức mạnh của toàn dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị mình.

Hai là, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, quan tâm chăm lo đời sống và quyền lợi chính đáng của người dân, từ đó xây dựng, ban hành các chủ trương, cơ chế, chính sách sát với thực tiễn, hợp với “lòng Dân”, vì lợi ích của nhân dân; công khai, minh bạch, tạo điều kiện cho người dân tham gia giám sát, thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ sở, với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Ba là, phối hợp thường xuyên, hiệu quả hơn giữa Ban Dân vận cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội với chính quyền các cấp trong công tác dân vận. Đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền, nâng cao trách nhiệm của cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp. Đứng trước những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, nhạy cảm, quá trình giải quyết phải luôn đảm bảo dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của cấp ủy, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, có sự phối hợp chặt chẽ, sự vào cuộc đồng bộ giữa các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan, đảm bảo phù hợp với phong tục, tập quán, tình hình thực tế trên quan điểm tăng cường đối thoại, lắng nghe các ý kiến, kiến nghị chính đáng, hợp pháp của nhân dân; đồng thời kiên trì vận động, thuyết phục, củng cố niềm tin của nhân dân, từ đó đề ra những phương án, giải pháp phù hợp, kịp thời, hiệu quả ngay từ cơ sở, không để phát sinh mâu thuẫn, vụ việc diễn biến phức tạp, kéo dài, trở thành "điểm nóng".

Bốn là, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức công vụ, xây dựng phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, mỗi cán bộ khi được giao triển khai nhiệm vụ mới ở cơ sở phải giải thích cặn kẽ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương với nhân dân; phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, thường xuyên đánh giá sự hài lòng của người dân đối với cơ quan hành chính các cấp; mỗi cơ quan, đơn vị cần phân công đồng chí lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác dân vận. Tăng cường thanh tra, kiểm tra thực thi công vụ, kiên quyết xử lý những cán bộ, công chức, viên chức quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu, hách dịch, cửa quyền và năng lực, phẩm chất yếu kém, vi phạm pháp luật.

Năm là, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua yêu nước, nhất là chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi… Nâng cao chất lượng, nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” hiệu quả; kịp thời biểu dương động viên, khen thưởng để lan tỏa những cách làm hay, sáng tạo trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Kính thưa Đại hội!

Với những kết quả đạt được, tôi tin tưởng dưới sự lãnh đạo thường xuyên, sâu sát, quyết liệt, toàn diện của Tỉnh ủy, trong giai đoạn tới công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh sẽ tiếp tục được đổi mới, nâng cao hiệu quả, phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của người dân Yên Bái, xây dựng tỉnh Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Xin kính chúc các đồng chí đại biểu khách quý và toàn thể Đại hội mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn.

Ban Biên tập

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h