ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRẤN YÊN

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái

Điện thoại

02163.825119

Fax

02163.827680

E - Mail

ubnd.tranyen@yenbai.gov.vn

THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Trần Đông

Chủ tịch UBND huyện

02163.825.145

2

Nguyễn Đức Mầu

Phó chủ tịch UBND huyện

02163.825138

3 Nguyễn Thành Lê

Phó chủ tịch UBND huyện

 

 

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h