Học tập làm theo lời Bác >> Chính trị

Huyện ủy Trấn Yên quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

19/02/2017 09:10:27 Xem cỡ chữ Google
Trong 2 ngày 21&22/12, Huyện ủy Trấn Yên tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và học tập chuyên đề "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Toàn cảnh hội nghị

 Tại hội nghị, các đại biểu đã được truyền đạt nội dung các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) gồm: Nghị quyết số 04- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết số 05-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về “một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế”; Nghị quyết số 06- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về “thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”; Nghị quyết số 07-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về “chủ trương, giải pháp cơ cấu lại nhân sách Nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính Quốc gia an toàn, bền vững”; Kết luận số 09-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về “tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước 2017”.

 Cũng tại hội nghị các đại biểu đã được quán triệt những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và một số văn bản hướng dẫn của Tỉnh ủy; thảo luận các chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Để triển khai học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng. Ban Thường vụ Huyện ủy Trấn Yên đã chỉ đạo các cấp ủy cơ sở trong toàn Đảng bộ tập trung tổ chức tốt việc tuyên truyền, học tập quán triệt nghị quyết cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang xong trước ngày 10/1/2017. Tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị xã hội, các tầng lớp nhân dân; đồng thời xây dựng chương trình hành động tổ chức thực hiện nghị quyết. Trong quan điểm chí đạo của Huyện ủy Trấn Yên yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) phải gắn với thực hiện đồng bộ các chủ trương, nghị quyết khác của Đảng, Nhà nước để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng, ổn định tình hình, tạo niềm tin trong Đảng, trong nhân dân; nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về ý thức, trách nhiệm của mình với Đảng, với Tổ quốc để thực hiện Nghị quyết một cách nghiêm túc và có hiệu quả. Đồng thời thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, chương trình kinh tế-xã hội trọng điểm của huyện năm 2017./.

 

Kim Oanh

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h